Βιομηχανίες πλαστικών

Η γη διατόμων χρησιμοποιείται ως λειτουργικό πρόσθετο για αντικολλητική δράση σε φιλμ πολυαιθυλενίου. Τα αντικολλητικά πρόσθετα μειώνουν την τάση θερμοπλαστικών φιλμ να προσκολλώνται όταν συνδυάζονται με
πλαστική συσκευασία ή σε σφιχτούς κυλίνδρους. Χαμηλές συγκεντρώσεις έως και 2.000 ppm παρέχουν σημαντική μείωση του ανεπιθύμητου φαινομένου.
Αυτή η αποτελεσματικότητα προκύπτει από το μοναδικό, ακανόνιστο σχήμα των σωματιδίων του διατόμων. Φιλμ που περιέχουν γη διατόμων χαρακτηρίζονται από εξαιρετική καθαρότητα. Μια σειρά προϊόντων με διαφορετικά μεγέθη και σχήματα σωματιδίων είναι διαθέσιμη για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους