Βιομηχανίες παραγωγής βιοντίζελ

Αν και μεγάλο μέρος της προσοχής εστιάζεται στην διήθηση του βιοντίζελ σε τελικό στάδιο, οι προκλήσεις ξεκινάνε από την πρώτη ύλη. Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους διήθησης και φυγοκέντρησης, η γη διατόμων είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε κάθε βήμα της παραγωγής βιοντίζελ. Για παράδειγμα είναι κατάλληλη για διήθηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, τηγανισμένου ζωικού λίπους, και άλλων ανακυκλωμένων ελαίων πριν από την παραγωγή βιοντίζελ.